Уведомление за инвестиционно намерение

0 лева
30.05.2024 31 ID 11950
Описание:

На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомяваме всички физически и юридически лица, че „ЕМКО“ ООД има намерение да реализира следното инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез старо съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане“, местност Чобан дере в землището на гр. Карнобат, Област Бургас.

Целта на водовземането е да се задоволят потребностите от вода за самостоятелно водоснабдяване за поливане на тревни площи.

Водовземането ще се реализира чрез 1 (един) стар кладенец ТК-1. Предвижда се съоръженията да разкрият подземно водно тяло Пукнатинно-карстови води ВК2tcn-st. Бургаска вулканияна северно и западно от Бургас. Подземното водно тяло, в частта където се проектира водовземането, е изградено от напукани вулканити.

Инвестиционното предложение обхваща един вид дейности/етапи, както следва:

I етап – водовземане

Съоръжението се намира в имот № 36525.221.1. по регулационния план на гр. Карнобат, местност „Чобан дере“, в землището на гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас и е собственост на „ЕМКО“ ООД.

Споделяне
Свързани обяви