Инженерна-геология и хидрогеология

По договаряне
31.03.2022 299 ID 2556
Описание:
Геоложки, инженерно-геоложки и геотехнически проучвания

1. Проучване на земната основа под жилищни сгради, съоръжения, инфраструктурни обекти, промишлени - Записка инженерно геоложко проучване за сгради до III категория - 350лв..

инсталации.
2. Изработване на геоложки доклади и становища.
3. Свлачища и свлачищни процеси. Укрепителни мероприятия.
4. Проучване с геофизични методи за подземни води.
5. Геотехнически експертизи.
6. Укрепване на изкопи и свлачищни терени с подпорни стени и пилоти. Анкериране.
7. Пилотно фундиране.
8. Проектиране на насипи за пътно и железопътно линейно строителство.
Хидрогеоложки проучвания

5. Проектиране на водовземни съоръжения.
6. Изработка на тръбни кладенци в глинести и скални разновидности.
7. Провеждане на опитно водочерпене за доказване дебита на съоръжението.
8. Подбор на помпено, филтърно, UV и хидрофорно оборудване.
9. Узаконяване на водовземни съоръжения.
11. Изготвяне разрешителни за зауствания в подземни води и повърхностни водни басейни.
12. Изготвяне разрешителни за водоползвания от подземни и повърхностни води.
13. Продухване на затлачени сондажи и кладенци.
Консултантска и експертна дейност
14. Заснемане ствола на сондажа за стари съоръжения съгласно изискванията на Басейновите Дирекции.
Споделяне
Свързани обяви