Дистанционен курс за Ветеринарен техник

По договаряне
05.04.2023 111 ID 8599
Описание:
Започва дистанционен курс за Ветеринарен техник
Курсът включва:
СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Анатомия и физиология
Животновъдство Хигиена и хранене
Микробиология Фармакология и фармация
Патология
Пчеларство
Пропедевтика на вътрешните незаразни болести
Вътрешни незаразни болести
Инфекциозни болести
Хирургия Акушерство, репродукция и изкуствено осеменяване
Паразитология
УЧЕБНАТА ПРАКТИКА включва:
Анатомия и физиология
Животновъдство Хигиена и хранене
Микробиология Фармакология и фармация
Патология Пропедевтика на вътрешните незаразни болести
Вътрешни незаразни болести
Инфекциозни болести
Хирургия Акушерство, репродукция и изкуствено осеменяване
Паразитология
ПРАКТИКА ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ: РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА Дивечознание и болести по дивеча Защита и хуманно отношение към животните
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
Здравословни и безопасни условия на труд
Икономика
Споделяне
Свързани обяви