Обработка на анкетни данни

1 лев
28.11.2022 196 ID 6490
Описание:
КОМПЕТЕНТЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛ ПРЕДЛАГА:
° Обработка и анализ на анкетни данни за проучване на потребителско мнение, нагласи и предпочитания.
Данните могат да послужат и за изготвяне на дипломни работи, магистърски тези, докторски дисертации.

Разработвам и съставям анкетни карти при отчитане целта на проучването и съответните специфики на респондентската група;
Провеждам онлайн анкетно допитване и събирам необходимите за реализация на проучването данни;
Обработвам получените данни с SPSS. Софтуерният продукт представлява инструмент за математически анализ на статистически данни. Използва се от социологическите агенции. Широко разпространен сред научната общност в цял свят, прилаган при обработка на анкетни данни за публикации в периодични издания на най-реномирани бази данни като Web of Science и Scopus.
Обработените и анализирани данни предоставям като готов текст с коментари, придружен с таблици, схеми, диаграми в Excel.
Споделяне
Свързани обяви