специалист по ловно стопанство

По договаряне
17.10.2023 48 ID 10333
Описание:
Характер на работата и изисквания за длъжността:
1. Организира, координира и контролира практическото изпълнение на решенията на ръководните органи на сдружението по основните направления на съюзно-организационния живот в съответствие със законовата и нормативна уредба в областта на лова, риболова и свързаните с тях спортове;
2. Осигурява текуща и методическа помощ на дружините и останалите помощни звена (комисии, групи, клубове, секции) в тяхната непосредствена работа (организацията и управлението) по стопанисването на дивеча и рибата;
3. Изучава, анализира и разработва проблемите в ловностопанската и рибостопанската дейност и свързаните с тях спортове и киноложка дейност, като предлага на ръководните органи проекти за решения.
4. Охранява ловностопанските райони на сдружението и следи за опазването и правилното ползване на дивеча и рибата в него.
Споделяне
Свързани обяви