Годишно счетоводно приключване -практически курс.

210 лева
18.01.2023 203 ID 7215
Описание:
Бизнес Консулт 2009 ООД организира практическо обучение за приключване на финансовата година и изготвяне на годишни финансови отчети. Обучението е подходящо за оперативни счетоводители, които желаят да надградят знанията си и да придобият умения за обобщаване на счетоводната информация. По време на обучението въз основа на оборотна ведомост, главна книга и други счетоводни справки на практика се изготвят годишни финансови отчети и се попълва годишна данъчна декларация.
Учебна програма:
1. Годишно приключване на счетоводни сметки, начисляване на корпоративен данък- практическа задача: на базата на оборотна ведомост се приключват счетоводни сметки и се определя финансов резултат;
2. Съставни части на годишния финансов отчет - практически задачи:
 Съставяне на ОПР;
 Съставяне на баланс;
 Съставяне на отчет за паричните потоци;
 Съставяне на отчет за собствения капитал;
3. Ред, начин и срокове за подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) в НСИ- практически задачи: попълване на справка за вземания и задължения по институционални сектори, справка за таксите и комисионните и други статистически справки;
4. Съставяне на годишна данъчна декларация. Преобразуване на счетоводния финансов резултат съгласно ЗКПО;
5. Авансови вноски за корпоративен данък;
6. Изготвяне на справка за изплатените през годината доходи по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ- практически пример;

За повече информация и записване можете да се свържете с нас на посочения телефон.
Споделяне
Свързани обяви